నికర ఆదాయానికి మునగ సాగు మేలు

పోషకాల గని మునగ. అందుకే ఈ పంటకు వాణిజ్యంగా మంచి ఆదరణ ఉన్నది. ఈ పంట ఆకులు, పూల కోసం ప్రధానంగా సాగు చేయబడుతున్నది. ఈ పంట విత్తన జిగురు, నూనె విత్తనాలు వివిధ ఔషధ పరిశ్రమలలో ఇప

More News

Featured Articles