పోస్టల్ శాఖలో 970 ఖాళీలు

పోస్టల్ శాఖలో 970 ఖాళీలు

తెలంగాణ పోస్టల్ సర్కిల్ పరిధిలో గ్రామీణ్ డాక్ సేవక్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదలైంది. -పోస్టు: గ్రామీణ్ డాక్ సేవక్ (బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్, అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్ట

More News

Featured Articles