పెరటి మడి.. ప్రయోగాల బడి

మనకు అందుబాటులో ఉన్న కొద్దిస్థలంలో, ఇంటి కి అవసరమైన కూరగాయలను, ఆకుకూరలు, పూలు పండ్లు పండించడం ఒక అవసరం, అనివార్యత. ఒకడుగు ముందుకువేసి, ఇంటి నుంచి వెలువడే వ్యర్థాలతో పంటలు పం

More News