పత్తి పంటలో పురుగులు, తెగుళ్ల నివారణ

ప్రస్తుతం కురుస్తున్న అధిక వర్షాలకు, మబ్బులతో కూడుకున్న చల్లని వాతావరణం వల్ల పత్తి పంటలోచాలాచోట్ల పేనుబంక, పచ్చదోమ ఉధృతి గమనించాం. అలాగే ముందుగా విత్తుకున్న పత్తి పూత దశకు వ

More News

Featured Articles