పసుపు గణపతి పూజా ప్రారంభః


Sat,August 31, 2019 11:21 PM

Gananadhudu1
కొన్ని అక్షింతలు పసుపు గణపతిపై చల్లి నమస్కరించాలి.
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ప్రాణప్రతిష్ఠాపన ముహూర్తోస్తు తథాస్తు.


(ఈ కింది విధంగా జపిస్తూ గణనాయకుడికి నమస్కరించాలి)
శ్లో॥ సుముఖ శ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః, లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో వినాయకః, ధూమకేతు ర్గణాధ్యక్షః, ఫాలచంద్రో గజాననః, వక్రతుండ శూర్పకర్ణో హేరంబో స్కంధపూర్వజః, షోఢశైతాని నామాని యఃపఠేచ్చృణు యాదపి, విద్యారంభే వివాహేచ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్యనజాయతే॥ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః, ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి, ఆవాహయామి ఆవాహం సమర్పయామి. (అని అనుకొని కొన్ని అక్షింతలు పసుపు గణపతిపై వెయ్యాలి.) ఆసనం సమర్పయామి (పువ్వులను పసుపు గణపతి వద్ద వుంచి కింది విధంగా అంటూ కింది భాగమున నీటిని చల్లాలి.) - హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి, పాదయో పాద్యం సమర్పయామి, ఔపచారిక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. వస్త్రం సమర్పయామి (దూదితో చేసిన వస్త్రమును లేదా పుష్పాన్ని సమర్పించాలి), గంధాన్ సమర్పయామి (గంధాన్ని చల్లాలి.) గంధస్కోపరి అలంకరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి (అక్షింతలు చల్లాలి.) పుష్పై: పూజయామి (పుష్పాలను ఉంచాలి.) తరువాత గణేశునిపై ఒక్కో పుష్పాన్ని వేస్తూ ఈ కింది మంత్రంతో అర్చించాలి.
ఓం సుముఖాయ నమః, ఓం వక్రతుండాయ నమః, ఓం కపిలాయ నమః, ఓం హేరంబాయ నమః, ఓం ఏకదంతాయ నమః, ఓం వికటాయ నమః, ఓం గజకర్ణకాయ నమః, ఓం గణాధిపాయ నమః, ఓం లంబోదరాయ నమః, ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః, ఓం విఘ్నరాజాయ నమః, ఓం గజాననాయ నమః, ఓం ధూమకేతవే నమః, ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః, ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః, ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః, నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి.
ధూపం ధూపయామి (అగరుపుల్లలను వెలిగించి స్వామికి ధూపం వెయ్యాలి.), దీపం దర్శయామి (దీపమును చూపించాలి.)
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి (నీటిని చల్లాలి.), ఆనంద కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి (కర్పూరం వెలిగించాలి.),
శ్లో॥ వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ, నిర్విఘ్నం కురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా॥
మహాగణాధిపతియే నమ: ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. గణాధిపతి: సుప్రీత: సుప్రసన్నో వరదో భవతు,
మమ ఇష్టకామ్యార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం గణాధిపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి. (గణపతి వద్దనుండి అక్షతలు తీసుకొని తలపై చల్లుకోవాలి).

154
Tags

More News

VIRAL NEWS