చర్చలకు గాయకుడు మికాసింగ్ కు ఆహ్వానం

చర్చలకు గాయకుడు మికాసింగ్ కు ఆహ్వానం

ప్రముఖ సింగర్ మికాసింగ్ పాక్ మాజీ అధ్యక్షుడు పర్వేజ్ ముషారఫ్ బంధువు పెండ్లిలో సంగీత కచేరి నిర్వహించడంపై భారతీయ సినీ కార్మిక సంఘాలు