అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో అరుదైన తాబేలు..

అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో అరుదైన తాబేలు..

ఇటానగర్: అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లో అరుదైన జాతికి చెందిన తాబేలును స్థానిడొకరు గుర్తించారు. అరుదైన జాతికి చెందిన మనౌరియా ఇంప్రెస్సా (శాస్త