వ్యక్తిని చంపి తిన్న సొర చేపలు.. పెండ్లి ఉంగరంతో గుర్తింపు

వ్యక్తిని చంపి తిన్న సొర చేపలు.. పెండ్లి ఉంగరంతో గుర్తింపు

హైదరాబాద్‌: ఓ వ్యక్తిని సొర చేపలు చంపి తిన్నాయి. దాని కడుపులో బయటపడ్డ పెండ్లి ఉంగరం ద్వారా మృతుడిని గుర్తించారు. ఎడిన్‌బర్గ్‌కు చె