దొరసాని సినిమా రివ్యూ

దొరసాని సినిమా రివ్యూ

తెలంగాణ నేపథ్యంలో ఉద్యమకథలు, పోరాట నేపథ్యాలతో కూడిన సినిమాలే ఎక్కువగా రూపొందాయి. తెలంగాణ సంస్కృతిని, ఇక్కడి సామాజిక జీవనాన్ని కథా