డెంగీతో.. జర జాగ్రత్త..!

డెంగీతో.. జర జాగ్రత్త..!

దోమలు కుట్టడం వల్ల మనకు వచ్చే విష జ్వరాల్లో డెంగీ కూడా ఒకటి. ఇది ఏడిస్ రకానికి చెందిన దోమలు కుట్టడం వల్ల వస్తుంది. అయితే ఈ దోమలు ఎ