బాలిక ప్రాణాలు తీసిన చైనీస్ మాంజా

బాలిక ప్రాణాలు తీసిన చైనీస్ మాంజా

ఢిల్లీ: చైనీస్ మాంజా నాలుగేళ్ల బాలిక ప్రాణాలు తీసింది. సదరు బాలిక తన తండ్రి బైకు మీద ఖజూరి చౌక్ మీదుగా వెళ్తుంది. హఠాత్తుగా చైనీ