తన తోకను తానే మింగేసిన పాము.. వీడియో

తన తోకను తానే మింగేసిన పాము.. వీడియో

చిన్న చిన్న జలచరాలను పాములు తినడం చూశాం.. కానీ తన తోకను తానే మింగిన పామును చూశారా? మరి ఆ పామును చూడాలంటే అమెరికాలోని పెన్సిల్వేనియ